GUME

"จากประสบการณ์ การทำด้านแรงงานต่างด้าวกว่า 4 ปี ในฐานะเอเจนซี่ต่างด้าวทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาระบบนิเวศนี้เป็นอย่างดี"

การขาดแคลนแรงงาน.

โครงสร้างทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจริง

เอกสารที่ยุ่งยากเกินเข้าใจ

ผู้ประกอบการและแรงงานเข้าไม่ถึงกันและกัน

นี่คือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้น !

เราเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีนิมิตหมายที่ต้องการจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหา โดยแพลตฟอร์มนี้มีที่ชื่อว่า ‘Gume’

แพลตฟอร์ม Gume จะเข้ามาเชื่อมต่อผู้คนเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน

1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 7 ล้านคน และจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

2. ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ SME ที่ประสบปัญหาอย่างหนักซึ่งมีปริมาณมากกว่า 3 ล้านราย

3. เอเจนซี่ บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และบริษัทส่งออกแรงงานต้นทาง ลาว พม่า กัมพูชา

4. นายหน้า ที่ประกอบธุรกิจแรงงานต่างด้าวมาช้านาน แต่เพราะปัญหาทางด้านระบบเชิงกฏหมาย ทำให้บางส่วนกลับกลายเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า ”นายหน้าเถื่อน”

"และนี่คือสิ่งที่ Gume จะเข้ามาแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนระบบนิเวศในเรื่องแรงงานต่างด้าวให้ดียิ่งขึ้น"

เราจะเข้ามาทำให้กระบวนการ ในการจัดทำเอกสาร สำหรับแรงงานต่างด้าว ง่าย รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

เราจะเข้ามาแก้ไขปัญหา การเข้าไม่ถึง ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย

เราจะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงธุรกิจ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการทำธุรกิจในเรื่องแรงงานต่างด้าวมากยิ่งขึ้น

บริการครบถ้วน

Close Bitnami banner
Bitnami